Oferta

Psychoterapia indywidualna / konsultacje psychologiczne

spotkanie 50 min  

 

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to zwykle 1-3 spotkania z psychologiem, służące określeniu problemu i ustaleniu najefektywniejszej formy dalszej pomocy psychologicznej.

W trakcie pierwszych spotkań psycholog pyta o trudności, okoliczności pojawienia się problemów, obecną sytuację życiową. Dokładne określenie zgłaszanych trudności pozwala psychoterapeucie lepiej rozumieć dany problem, a tym samym lepiej pomóc.

Konsultacje mogą być wstępem do psychoterapii i wówczas zawierają szczegółowy wywiad psychologiczny służący postawieniu wstępnej diagnozy i określeniu celów dalszej pracy terapeutycznej. Jeśli klient zdecyduje się na podjęcie psychoterapii to w trakcie konsultacji ustala się również kontrakt terapeutyczny – zasady obowiązujące w trakcie spotkań.

Podczas konsultacji psycholog może zdecydować o konieczności konsultacji z psychiatrą np. w sytuacji gdy potrzebne jest wsparcie farmakologiczne lub internistą lub dietetykiem przy zaburzeniach odżywiania.

 

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna i poradnictwo psychologiczne to krótkoterminowe formy pomocy skierowane do osób zdrowych, doświadczających trudności w codziennym funkcjonowaniu lub znajdujących się w sytuacji kryzysu. Z wsparcia psychologicznego warto skorzystać w trudnej, obciążającej psychicznie sytuacji życiowej lub gdy czujemy, że nie jesteśmy już w stanie samodzielnie rozwiązać trudności np. po bolesnym rozstaniu z partnerem, rozwodzie, po stracie kogoś bliskiego, utracie pracy, w czasie poważnej choroby somatycznej, zmianach życiowych. Celem spotkań jest rozwiązanie konkretnego problemu lub uzyskanie wiedzy psychologicznej pomocnej w rozwiązaniu zgłaszanych trudności (porady psychoedukacyjne).

Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, która polega na stosowaniu metod psychologicznych w celu pomagania ludziom w zmianie zachowania, myślenia, emocji i/lub cech osobowości. Może być krótkoterminowa i dotyczyć pracy nad konkretnym problemem lub długoterminowa, dotycząca ogólnej zmiany funkcjonowania. Ważnym czynnikiem leczącym jest związek, jaki powstaje między terapeutą i pacjentem. Od jakości nawiązanego przymierza terapeutycznego często zależy powodzenie psychoterapii.

Cele psychoterapii zmieniają się w zależności od etapu terapii i to od nich zależy jej czas trwania. Mogą być ukierunkowane na poprawę samopoczucia, usunięcie objawów (lęku, myśli natrętnych, depresyjnych, fobii…), zmiany zachowania i osobowości. Zmiany w zakresie funkcjonowania osobowości wymagają często długiego czasu terapii.

Psychoterapię poprzedzają wstępne spotkania konsultacyjne (1-3), mające na celu diagnozę problemu, ustalenie celów leczenia i zawarcie kontraktu terapeutycznego.

Spotkania odbywają się najczęściej raz na tydzień lub w określonych przypadkach dwa razy w tygodniu. Czas każdej sesji wynosi zwykle 50 minut. W określonych przypadkach (np. terapia metodą ekspozycji) czas spotkania może ulec wydłużeniu (np. do 90 min), co jest wcześniej ustalane z klientem.

W Pracowni ANTE leczenie odbywa się metodą psychoterapii poznawczo-behawioralnej. W terapii poznawczo-behawioralnej psychoterapeuta i pacjent pracują wspólnie nad zrozumieniem problemu w kontekście związku jaki występuje pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem pacjenta.

Diagnoza psychologiczna / opinie psychologiczne / zaświadczenia

Cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości spotkań i użytych metod testowych

W trakcie spotkań diagnostycznych psycholog przeprowadza wywiad kliniczny oraz testy funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, osobowości. Opinie wydawane są m.in. na potrzeby sądu lub do orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, odszkodowań.

Warsztaty lub treningi psychologiczne

Cena ustalana indywidualnie

Zajęcia grupowe trwające od kilku godzin do kilku dni, których tematyka najczęściej dotyczy określonego zagadnienia np. budowania poczucia własnej wartości, asertywności, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem itd. Zajęcia te nie są psychoterapią. Warsztaty przeznaczone są dla ludzi zdrowych, pracujących wspólnie nad rozwojem umiejętności, które można wykorzystać zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Warsztaty są okazją do przyjrzenia się swoim reakcjom i emocjom w kontaktach z innymi ludźmi, poznania doświadczeń innych, wzajemnego inspirowania się. Istotną ich cechą jest praca na własnym doświadczeniu, a następnie – po odbytych ćwiczeniach – wspólna dyskusja na temat refleksji, przeżyć, emocji i sytuacji, będących udziałem uczestników.